Välkommen till VAS –
Värmlands Arkeologiska Sällskap!
Information

Position: > Första sidan > Värmländsk arkeologi > Litteratur


Värmländsk arkeologi i litteraturen


Denna sida innehåller sammanställningar på olika arkeologiska böcker, artiklar och uppsatser om Värmland. Länkarna öppnar nya fönster.

Sidan omfattar några avhandlingar. Skriftserien Värmland förr och nu. Se också Värmland förr och nu 1989, som är ett registernummer över innehållet sedan skriften började ges ut. Värmland förr och nu ges ut och säljs av Värmlands museum. Slutsålda nummer går i vissa fall att få tag på hos Karlstads Antikvariat (numera på Antikvariat.net). Sidan listar också artiklar och uppsatser ur Fornvännen. Fornvännen ges ut av Riksantikvarieämbetet (www.raa.se). Slutligen finns en förteckning över vilka C-uppsatser i arkeologi som behandlar värmländsk mark. De är sammanställda av Karlstads universitet.

Dessa sammanställningar gör inga anspråk på att vara fullständiga. Tvärtom skulle vi vilja att ni som tar del av dem, och har kompletterande information att lämna, skickar oss denna. Enklast gör ni det genom e-post

Vi hoppas att dessa sidor kan bidra till att underlätta vid forskning om Värmland.


Avhandlingar • Värmland Förr och Nu • Fornvännen • C-uppsatser


Avhandlingar

 • Curry Heimann 2004: Förflutna rum. Landskapets neolitisering i sydvästra Värmland. Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet. Den behandlar hällkistor, hällmålningar, boplatser och lösfynd kring sjöarna Stora Le och Lelången i ett landskapsperspektiv. Främst berörs socknarna Blomskog, Västra Fågelvik, Holmedal och Trankil men även Nordmarks härad i övrigt.
 • Pernilla Schedin 2000: Möten med Värmland. Om kontakter under järnåldern. Instutitionen för arkeologi, Göteborgs universitet. Den behandlar Värmland i stort men med särskilt fokus på Hammarö och Sund (Säffle).
 • Eva Svensson 1998: Människor i utmark Institutionen för medeltidsarkeologi, Lunds universitet. Behandlar frågor om människor, bebyggelse och utmarksbruk i Dalby-Finnskoga och Gunnarskog när järnålder går in i medeltid och en bit fram i historisk tid.

Värmland Förr och Nu

 • 1907: Prosten Nordenssons fornsakssamling, CV Bromander, s. 3-7.
 • 1908: Minnen från stenåldersfolk och bäfver vid Långbanshyttan, HV Tiberg, s. 11-24.
 • 1914: Värmlands stenålder, E Nygren, s. 13-122, kartor och bilder.
 • 1923: Dye domarring, s. 73-81; Bronsåldersgrav utanför Skattkärr, s. 81-82; Hjärpetanfyndet, s. 83-86, J Börjesson samtliga.
 • 1937: En vikingatida kittel från Södra Finnskoga, R Odencrants, s. 91-96.
 • 1939/40: A Lignell som upptecknare av värmländska fornminnen, KA Gustawsson, s. 11-36; En värmländsk guldskatt, I Atterman, s. 37-44.
 • 1946/47: Fornborgsjakt på Värmlandsnäs, I Atterman, s. 41-53.
 • 1950: Vallhorn, herdepipor och lurar, A Oldeberg, s. 19-67.
 • 1954: Bidrag till östra Wermlands antiqvariska topografi, NG Djurklou, s. 8-143.
 • 1956: Bidrag till westra Wermlands antiqvariska topografi, NG Djurklou, s. 9-242.
 • 1957: Några märkligare yxor från stenåldern, s. 18-19; Fynden från Sillerudskistan, s. 20-21; Fynd från Ämbeskogs medeltidskyrka, s. 26-27, G Svenson samtliga. Guldamuletten från Svanskog, s. 22-23; Ett Birkamynt från Grums, s. 24-25, H Widèen båda.
 • 1961: Labyrinterna på Stora Axelön, G Johannesson, s. 38-41. Jätterösa på Lövnäs udde, s. 34-35; Dye domarring, s. 36-37; Högsätershögen i Gillberga, s. 42-43; Gravfältet i Runnevål, s. 44-45, EB Lundberg samtliga.
 • 1969: Temanummer om kartor från Värmland (diverse).
 • 1970: Det medeltida Värmland, H Nilsson, s. 9-28.
 • 1971: Hällristningsskepp, H Olsson, s. 104-107.
 • 1972: Temanummer om arkeologi i Värmland, bl.a Rönnkullen i Vålberg, fångstgropar i norra Värmland, gravfältet och boplatsen vid Sund, Dye domarring, vård av fornlämningar och kulturminnen, utgrävnings- och analysmetoder, landhöjning kring Vänern, rösen vid Älvenäs, bildkavalkad från värmländska fornlämningar, med mera.
 • 1974: Gränskontakter före riksgränsen, H Olsson, s. 17-27.
 • 1995: "Ny giv för värmländsk arkeologi", med bl.a fornminnesinventeringen, värmländsk stenålder, värmländsk järnålder, Villkorsbergets fornborg, järnålderslivet på Sund, medeltida borgar och gårdar, utmarksbruk i norra Värmland, Lurö, skogsfinnar, med mera.

Upp


Fornvännen

 • 1917: Bidrag till Värmlands förhistoria, TJ Arne, s. 1-35.
 • 1918: "En bok om Värmland" och en föregiven stavkyrka, E Eckhoff, s. 237-240.
 • 1924: Senmedeltida textilier i Södra Råda kyrka i Värmland, V Sylwan, s. 173-203.
 • 1928: Ett bronsåldersfynd från Hjerpetan i Värmland, A Oldeberg, s. 321-345.
 • 1954: En tandstämpel av skiffer från Värmland, A Oldeberg, s. 256-258.
 • 1961: En översikt över Sund i Säffle, L Lundborg, s. 161-176.
 • 1969: Södra Råda gamla kyrka, E Sundberg och U Söderberg, s. 307-319.
 • 1977: Saxholms slott i Värmland, A Ernvik, s. 15-24.
 • 1981: Järsbergsstenen, en mærkelig värmländsk runesten, E Moltke, s. 81-90.
 • 1984: Kring den stulna guldbrakteaten från Ed i Svanskog och andra i Värmland funna brakteater, L von Padberg, s. 247-249.
 • 1990: Kyrkan på Lurö, Västsveriges första kloster?, R Sigsjö, s. 55-56.

Upp


C-uppsatser

 • Saxholmen – permanent eller säsongsmässig bosättning? Haraldsson, Annika
 • Koppar på Cypern under bronsåldern. Edin, Åsa
 • Myntfördelning i kyrkor – en studie om förlust. Claussen, Ragna
 • Transportmönster i värmländsk forntid och medeltid. Johansson, Robert
 • Ödegårdar i västra Värmland – studie av den medeltida ödeläggelsen i Gunnarskog, Arvika och Ny socknar. Andersson, Carina
 • Stenåldersboplatser vid Foxen och Stora Lee. Nyström, Ann
 • Kvinnor i forntiden och en disdussion om manliga och kvinnliga principer (gender). Nilars, Margareta
 • Megalitiska hällkistor i Skaraborgs län. Ödlund, Fredrika
 • Hammarö K 17 och Väse-Ve-Mölntorp K 20 – två värmländska områden av riksintresse för kulturmiljövården. Hjelmberg, Marcus
 • Säter (säterdrift i Värmland). Johansson, Annie
 • Helgö och Gene – jämförelse mellan två storgårdar från romersk järnålder. Bäck, Mattias
 • Den pluralistiska utställningen. Karlsson, Martin
 • Mötesplats Skymnäs – stenålder i Klarälven. Nilsson, Gunnel
 • Skålgropar i gravar – undersökning av skålgropens tolkning,utbredning och datering. Gustavsson, Elinor
 • Befästa berg – hägnade höjder. Översikt över och systematisering av anläggningar registrerade som fornborgar i Värmland. Lind, Hans
 • Gammal och ny tro i Värmland – geografisk kontinuitet från förkristna kultplatser till medeltidiga kyrkor? Röjder-Thöresson, Helena
 • Den materiella kulturens sociala och ideologiska uttryck i sydöstra Värmlands odala och feodala samhällen. Nilsson, Gun
 • Möbler och boende på den svenska landsbygden under medeltid. Valfridsson, Marita
 • Sydvästra Värmlands mesolitikum – mesolitiskt ekonomiskt utnyttjande av skogsbygder. Andersen, Eirik
 • Fångst och samhälle – studie över fångst- samhällets och det tidiga jordbrukarsamhällets utveckling i Västernorrlands, Jämtlands och Värmlands län. Wiman, Sven
 • Slottbo härad – en centralbygd? (Värmland). Larsson, Kenneth
 • Öst- kontra Västskandinaviskt i Värmländsk vikingatid – studie av Värmlands vikingatida gravars artefaktmaterial. Freding, Martina
 • Limes Norrlandicus – differenser i arkeologiskt stenåldersmaterial i Värmland. Nylin, Artur
 • Kalkugnen på Saxholmen – en under medeltiden unik eller vanlig företeelse? Eriksson, Ulf
 • Det gotländska änget. Pettersson, Anna-Karin
 • Dräktdetaljer och smycken från Saxholmen – i en tidigmedeltida borgmiljö (Värmland). Karlsson, Catarina
 • Helgö och Gene – jämförelse mellan två storgårdar från romersk järnålder. Johansson, Åke
 • Vad ska vi leta efter? Bebyggelsearkeologisk studie, yngre järnålder till tidig medeltid i Älvsyssel, södra Bohuslän. Carlsson, Linda
 • Forntida gravar vid Frykensjöarna – deras kulturella bakgrund. Wiklundh, Yvonne
 • Bronsålder i Värmland – relationer mellan bronsföremål och fornlämningar. Wetter, Gunilla
 • Värmland och Gotland – speglingar av kulturarvets betydelse i dagens forskning och kulturmiljövård. Wastelius, Emelie
 • Täljstensföremål på Skramle – en fråga om hemslöjd? Nilsson, Stefan
 • Ett kyrkmysterium. Ett fördjupat studium av kyrkplatserna i Ämbeskog, Lönnskog, Åstenskog och Långserud i västra Värmland. Helmersson, Monica
Första sidan

Om VAS
VAS aktiviteter
Skärvan
VAS styrelse
Bli medlem!

Värmländsk arkeologi
Litteratur
Projekt
Bilder etc.

Om webplatsen
Översikt
Skriv i gästboken!
Sök
Länkar
Tipsa om VAS!
VAS som startsida

Föreningar m.m.
KAS
Saxe knutar
Föreningen Vikingaleden
Värmlands Museum

VAS In English

 
Web-redaktör: Stefan Nilsson • © VAS Upp