Blank" Blank"
Blank

Antikva Serva
Kulturgeografi & landskapshistoria

Blank"
Blank"
Blank

 

Blank
Blank" Blank"
Blank

ProjektHär presenteras kort de projekt som jag varit och är involverad i. Till vissa av projekten finns länkar till relaterade sidor, vilka också finns med på länksidan.

Utmarksbruk

Säterdrift, bebyggelse & landskap
Detta projekt initierades av Eva Svensson 1996 och har pågått under åren 1997-2000. Projektet har fem deltagare från tre discipliner: Marie Emanuelsson, vegetationshistoriker; Annie Johansson, arkeolog; Stefan Nilsson, kulturgeograf, Susanne Pettersson, arkeolog, Eva Svensson, arkeolog.

Projektet syftar till att studera relationen mellan gårdar i Klarälvdalen, dess sätrar (fäbodar) uppe på skogen samt det omgivande landskapet. Hittills har ett antal sätrar karterats och pollenanalyser har gjorts invid dem. Dessutom har arkeologiska undersökningar gjorts av en sentida husplats, Matsgården i Backa, en vikingatida-medeltida bebyggelselämning på Skinneruds mark samt flera husgrunder på Backasätern.

En rapport från den inledande studien finns (Johansson et al. 1997) från dåv. Högskolan i Karlstad, och 2003 kom slutrapporten från projektet, utgiven av Lunds universitet (Emanuelsson et al.; se Publikationer).

Upp

Röjningsröseområden

Människa <–> Mark. Basiska bergarter och mänskliga val
Jag formulerade ett projekt där sambandet mellan hyperitförande berggrund och mänskligt utnyttjande av de ovanpåliggande jordarterna undersöktes under 2003. Det är tidigare känt att dessa basiska bergarter har en gynnande effekt på vegetationen inom ett visst avstånd. I undersökningen görs en pollenanalys för vegetationshistoriska studier i anslutning till ett fornåkerområde i Övre Ullerud. Invid Raä 284 på Nyckelbyskogen finns en myr där en torvpropp togs i juni. Resultaten är ännu inte klara men de preliminära visar på en klar mänsklig påverkan. I anslutning till detta hoppas jag också kunna få pengar för koldatering av några odlingsrösen i området för att kunna relatera till pollenanalysen. Det valda fornåkerområdet ska samtidigt detaljkarteras.

Jag fick pengar för pollenanalysen från forskargruppen MiljöFocus, men fick avslag på en ansökan till SSAG om medel för koldateringar. En projektbeskrivning finns att läsa som PDF-fil här >>

Projektet var en del av mina forskarstudier vid Karlstads universitet: Skogsgeografi. Om odlingslämningar i Värmlands län

Röjningsrösen i Fryksdalen – Datering och resursutnyttjande
Ett projekt med arkeolog (Eva Myrdal-Runebjer) och kulturgeograf (Stefan Nilsson) om fossila åkrar i skogsmark kring Fryken. Hittills har en fallstudie gjorts: RAÄ 35 i Östra Ingersby, Sunne socken.

Projektet ingår i det övergripande projektet Produktionsprocesser i marginalområden, initierat av Eva Myrdal-Runebjer, i vilket också ingår:

  • Comparative studies of production processes in certain marginal areas in South Asia and North Europe. Eva Myrdal-Runebjer.
  • "Skogsgeografi – Fossil åker i ett långtidsperspektiv." (numera: Skogsgeografi. Om odlingslämningar i Värmlands län; mitt innevarande avhandlingsprojekt) Stefan Nilsson.

Undersökningen i Östra Ingersby finns publicerad i en arbetsrapport från Högskolan i Karlstad, samhällsvetenskap, nr 98:17.

Röjningsrösen i Gävleborgs län
Projektet initierades 1998 av Stefan Nilsson och Katarina Liases, arkeolog vid Länsmuseet Gävleborg. Från Gästrikefonden erhölls 100 000 kr för arbetet. En inledande studie 1999 berörde ett område med röjningsrösen i Hade, Gästrikland, och ett i Rödmyra, Hälsingland. Båda dessa områden inventerades och karterades. En rapport blev klar under hösten 2000. Som nästa steg planeras arkeologiska undersökningar i båda områdena i syfte att försöka datera dem.

Upp

Finnskogen

Under hösten 1999 deltog jag i ett projekt initierat av Torsby Finnkulturcentrum och Värmlands Museum. Syftet var att inventera vad som kallas Finnskogen inom nuvarande Torsby kommun, främst med avseende på byggnader men också på kulturlandskapet och fornlämningarna. I projektet deltog, förutom jag som kulturgeograf, tre byggnadsantikvarier, en timmerman och en arkeolog. En slutrapport finns vid Torsby Finnkulturcentrum och Värmlands Museum.

Upp

Norge

Tillsammans med en svensk och två norska arkeologer planerades projektet Det äldsta jordbruket i gränseskogene. Det var tänkt att bli ett konkretsamarbetsprojekt, med dels totalinventering kring en sjö, dels detaljerade undersökningar av ett område med fossil åker i respektive land. Projektet har placerats under en egen hemsida, se här >>

Upp

Skogsmiljö

Jag deltog i forskargruppen MiljöFocus vid Karlstads universitet 2000-2006.

Upp

Nätverk

Jag är också medlem i ett par nätverk:

  • Maillistan för Agrarhistoria, Lund
  • Network for Outland Researchers (se länkar)
  • Landskapslistan (se länkar)
  • Maillistan SVEREG, Lund

Blank"
Startsidan
Landskaps-
arbete
Publikt
arbete
Referenser

Projekt
Säterdrift
Röjningsrösen
Finnskogen
Norge
Skogsmiljö
Nätverk

Kontakt
Länkar
Blank" Blank"
Blank"

Sidorna © Stefan Nilsson 2006

Blank"